Actualiteiten planschade

Description

Inleiding
De wetgever heeft in de Wro (2008) een gewijzigd planschaderecht opgenomen, onder meer om de aansprakelijkheid voor planologische veranderingen te beperken. Met de introductie van het normaal maatschappelijk risico en een forfaitaire aftrek in artikel 6.2 Wro is nu sprake van een tegemoetkoming in de planschade.
Bijna wekelijks worden uitspraken over planschade gepubliceerd. Steeds meer uitspraken hebben betrekking op artikel 6.1 e.v. Wro. Overziet u alles nog? Bent u nog steeds bij? Zo niet, dan loopt u procesrisico bij bezwaar- en (hoger) beroepprocedures. Dat kost tijd en geld.

Doel actualiteitendag
Op deze actualiteitendag wordt uitgebreid ingegaan op de meest recente ontwikkelingen in het planschaderecht. Ook voor diegenen die regelmatig met planschade te maken hebben is de materie complex, waardoor kansen op het slagen van een aanvraag om tegemoetkoming in de planschade of juist het verweer mogelijk niet optimaal worden benut.
Belangrijke aspecten zijn:
• waarde- en schadebepaling: veel recente jurisprudentie m.b.t. motiveringseisen bij het vervallen van bouwmogelijkheden/herontwikkeling en schade voor bedrijfsobjecten en (verhuurde) woningen
• illegaal tot stand gekomen gebouwen: gebouwen vergund in strijd met het bestemmingsplan c.q. illegale bouwwerken al dan niet te betrekken in planologische vergelijking
• de reikwijdte van het normaal maatschappelijk risico: o.a. inbreilocaties in lijn der verwachting (AbRS 29-02-2012, LJN: BV7254)
• uitwerkingsplannen in planologische vergelijking: complexe materie van de beoordeling van planschade bij uitwerkingsplannen onder het ‘oude’ en het ‘nieuwe’ planschaderecht
• praktische mogelijkheden voor overheden of (externe) adviseurs om risico's van planschade te beheersen of voorkomen: bijvoorbeeld door de planvorm (zoals uitwerkingsplannen) of door tijdige inzet en bekendmaking van nieuw beleid (minder bouwmogelijkheden bij consoliderend bestemmen, lagere milieucategorieën toestaan op bedrijventerreinen).

In één dag wordt u volledig bijgepraat op alle actuele onderwerpen rond planschade.

Werkwijze: zelf invloed uitoefenen
Berghauser Pont Academy biedt cursussen aan die aansluiten bij uw dagelijkse praktijk. Tot 2 weken voor de cursus kunt u uw (fictieve) praktijkcasus voorleggen aan de docent. Uw casus wordt dan onderdeel van het programma. Ook tijdens de dag kunt u uw casus inbrengen.
In veel gevallen is een actualiteitendag alleen niet voldoende is om volledig grip te krijgen op de materie. Daarom heeft u tot 4 weken na de cursus gelegenheid om nog vragen over de behandelde onderwerpen voor te leggen aan de docent. Uw vraag wordt dan via e-mail beantwoord.

Doelgroep
De actualiteitendag planschade is bestemd voor:
- advocaten en notarissen
- (juridische) beleidsmedewerkers bij Rijk, provincie, gemeente, waterschap en andere overheidsinstanties
- juridische en/of planologische adviseurs die planontwikkelingen en/of bestemmingsplannen begeleiden en/of voorbereiden
- projectontwikkelaars en bouwers
Daarnaast is de cursus interessant voor makelaars en rentmeesters die hun praktijk richten op waarde- en schadebepaling binnen het planschaderecht.

Studie-uren
Voor deze actualiteitendag kunt u 5 studie-uren rekenen.
Voor advocaten: door de verandering van het reglement in 2010 kan de advocaat nu zelf beoordelen of een cursus bijdraagt aan zijn/haar vakbekwaamheid. Afhankelijk van het aantal studie-uren kan hij/zij zelf de opleidingspunten berekenen. Zie verder hier, bij onderdeel PE-punten.
Voor makelaars: de vakgroep Wonen van de NVM kent 5 studiepunten toe.

Cursusmateriaal
U ontvangt een syllabus met relevante jurisprudentie (met vermelding vindplaats) en hand-outs van de presentatie. Daarnaast ontvangt u gratis de Jurisprudentiebundel Planschade 2010-april 2012 (ISBN/EAN: 978-90-813535-0-2).
In de periode rond de cursus hebt u één maand gratis toegang tot de unieke digitale kennisbank Rechtbank.nu.

Meer informatie en aanmelding
Kijk hier verderWilt u meer weten over dit onderwerp? Naast deze cursus is ook het boek Planschade en nadeelcompensatie uitgegeven.

€595.00