Basiscursus Afvalstoffenrecht

Description

Aanleiding
De afgelopen jaren hebben in hoog tempo een aantal ontwikkelingen plaatsgevonden op het gebied van het afvalstoffenrecht:
 • de Kaderrichtlijn Afvalstoffen is in maart 2011 in hoofdstuk 10 van de Wet milieubeheer geïmplementeerd
 • het Activiteitenbesluit is op 1 januari 2011 uitgebreid met tal van inrichtingen uit de afvalbranche; met het in  werking treden van de Wabo in oktober 2010 was er voor vergunningen voor afvalstoffeninrichtingen al het nodige veranderd.
 • de constante stroom interessante jurisprudentie zorgt voor nieuwe inzichten over de vraag of een stof moet worden aangemerkt als grondstof dan wel afvalstof.

Doelstelling en resultaat
In één dag bent u volledig op de hoogte van de meest relevante onderwerpen die momenteel spelen in de wetgeving en jurisprudentie ten aanzien van afvalstoffenrecht.

Na afloop:

 • kunt u uw weg vinden in de Kaderrichtlijn afvalstoffen, hoofdstuk 10 van de Wet milieubeheer, het Landelijk
  AfvalbeheerPlan (LAP) en aanverwante regelgeving
 • heeft u inzicht in de van belangzijnde Europese regelgeving, zoals de EVOA (voor export van afvalstoffen) en de EURAL (afvalstoffenlijst)
 • kent u de belangrijkste begrippen en beginselen uit het afvalstoffenrecht, zoals o.a. de voorkeursvolgorde voor afvalstoffen' (afvalhiërarchie), acceptatie en doelmatig beheer
 • kent u de criteria welke van belang zijn bij het vaststellen of een stof moet worden aangemerkt als afvalstof
 • weet u het verschil tussen 'nuttige toepassing' en 'verwijdering' van afvalstoffen
 • kunt u beoordelen of een activiteit geschaard moet worden onder het Besluit milieueffectrapportage en als gevolg daarvan een MER of m.e.r.-beoordeling moet worden uitgevoerd
 • weet u hoe u aan de hand van de regelgeving of de activiteit onder het Activiteitenbesluit valt of dat er een vergunning moet worden verleend
 • weet u welke BBT-documenten relevant zijn bij de beoordeling en hoe deze in vergunningvoorschriften of
  maatwerkvoorschriften kunnen worden vertaald
 • bent u op de hoogte van actuele relevante jurisprudentie op het terrein van het afvalstoffenrecht.


Doelgroep
Deze basiscursus is bestemd voor allen die werkzaam zijn binnen het afvalstoffenveld.
Dit kunnen zijn:

 • juristen, vergunningverleners en handhavers milieu
 • beleidsmedewerkers afval
 • adviesbureaus
 • advocatuur
 • milieumanagers bij (afvalverwerkings)bedrijven


Studie-uren

Voor deze cursus kunt u 5 uren rekenen.
Voor advocaten: door de verandering van het reglement in 2010 kan de advocaat nu zelf beoordelen of een cursus bijdraagt aan zijn/haar vakbekwaamheid. Afhankelijk van het aantal studie-uren kan hij/zij zelf de opleidingspunten berekenen. Zie verder hier, bij onderdeel PE-punten.

Cursusmateriaal
Naast een syllabus krijgt u in de periode rond de cursus, ook één maand gratis toegang tot de unieke digitale kennisbank Rechtbank.nu.
En verder ontvangt u een gratis wettenbundel Afvalstoffenrecht.

Meer informatie en aanmelding
Kijk hier verder
€595.00