Bouwbesluit 2012, Tekst & Toelichting

Description

Bouwbesluit 2012 Tekst & Toelichting bevat de tekst en toelichting van het Bouwbesluit 2012 zoals dat op 1 april 2012 in werking is getreden inclusief de onderdelen die op 1 juli 2012 in werking zijn getreden.


Het Bouwbesluit 2012 bevat voorschriften over het (ver)bouwen en slopen van bouwwerken over de staat en het gebruik van bestaande bouwwerken open erven en terreinen en over de veiligheid tijdens het bouwen en slopen. Dit zijn de voorschriften die de minimaal noodzakelijke kwaliteit van bouwwerken waarborgen. Die voorschriften waren eerder opgenomen in het Bouwbesluit 2003 en de daarmee samenhangende ministeriële regeling het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken (Gebruiksbesluit) paragraaf 2 van het Besluit aanvullende regels veiligheid wegtunnels en alle (418) gemeentelijke bouwverordeningen.

In deze uitgave is de artikelsgewijze toelichting tot een doorlopende tekst verwerkt. In het artikelsgewijze deel van de toelichting zijn de (na Staatsblad 2011 416) aangebrachte wijzigingen zo verwerkt dat ieder onderdeel van de toelichting betrekking heeft op de tekst zoals deze vanaf 1 juli 2012 geldt. Tevens zijn in deze uitgave de tekst en toelichting van de Regeling Bouwbesluit 2012 opgenomen. Bovendien bevat het boek een transponeringstabel waarmee het Bouwbesluit 2012 op artikelniveau te vergelijken is met het Bouwbesluit 2003 en een uitgebreid register.

Bouwbesluit 2012 een bijzonder compleet en toch handzaam boek dat bij uitstek geschikt is voor de dagelijkse bouwpraktijk.

De auteurs van deze uitgave Anneke de Jong (wetgevingsjurist Min. BZK) en Joost Pothuis (senior consultant Arcadis) waren nauw betrokken bij de totstandkoming van het Besluit.

ISBN: 9789491073434

INKIJKEXEMPLAAR

NB: Op 10 mei verschijnt de tweede druk van deze uitgave.Meer weten over dit onderwerp? Naast dit boek kunt u ook de cursus Wijzigingen Bouwbesluit 2012 als incompany volgen.
Planschade en nadeelcompensatie gaat over de vergoeding van schade die kan ontstaan bij rechtmatig handelen van de overheid op het terrein van de ruimtelijke ordening en de inrichting en het beheer van de openbare ruimte en infrastructuur.
€49.50

Anderen bekeken ook