De woningcorporatie in een nieuwe werkelijkheid: van regels tot uitvoering (tweede druk)

Description

De uitgave De woningcorporatie in een nieuwe werkelijkheid: van regels tot uitvoering (tweede druk) beoogt op toegankelijke wijze inzicht te verschaffen in de fors gewijzigde regelgeving voor de corporatie sector. Het boek biedt context waarin corporaties zich kunnen en mogen bewegen door de Woningwet, het Besluit en de Regeling en gaat in op de doelen, bedoeling en taken van corporaties.

De tweede druk speelt in op de wijzigingen van de Woningwet na 2015. De Veegwet en het Veegbesluit zijn in dit boek opgenomen, alsmede het vernieuwde ‘Handboek modelmatig waarderen marktwaarde’ (bijlage 2 van de ‘Regeling Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting’). Het beoordelingskader scheiden DAEB / Niet-DAEB heeft ook een plaats gekregen en gaf aanleiding voor herziening van de weergave in de balans, winst- en verliesrekening, het kasstroomoverzicht en kengetallen. De inbreng van de klant is in een afzonderlijk hoofdstuk tot uitdrukking gebracht.

In heldere en begrijpelijke taal wordt de lezer meegenomen door de verschillende (wettelijke) bepalingen, verwijzingen en voetnoten. Heldere schema’s en kaders ondersteunen de tekst, zodat de lezer in een oogopslag kan zien hoe de verbanden tussen de verschillende bepalingen en uitwerkingen zijn. Duidelijk wordt welke nieuwe spelregels van belang zijn, wat hun impact is op de interne organisatie en hoe dit zich verhoudt ten opzichte van het interne en externe toezicht.

Kortom, dit boek is een aanrader voor iedereen die in de corporatiesector werkt op bestuurlijk en toezichthoudend niveau en is evenzeer geschikt voor alle corporatiemedewerkers en voor iedereen die te maken heeft met corporaties, zoals gemeenten, bewonersorganisaties, Woonbond en accountants.

Auteur: J.B.W. (Hans) van Vark RA

ISBN: 9789491930867

Verschenen maart 2017

Bekijk hier een inkijkexemplaar.

€49.00

Anderen bekeken ook