Handboek Milieurecht, digitaal

Description

In het digitale Handboek Milieurecht staat het bestuursrechtelijke milieurecht centraal. De kern wordt gevormd door Wet milieubeheer (trad op 1 maart 1993 in werking) en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (de Wabo, trad op 1 oktober 2010 in werking).

De Wabo integreerde een aantal toestemmingenstelsels uit wetten betreffende de fysieke leefomgeving (zoals de milieuvergunning uit de Wm, de bouwvergunning uit de Woningwet en de aanlegvergunning uit de Wro) in de omgevingsvergunning. De Wm de Wabo vormen, samen met de toepasselijke delen uit de Algemene wet bestuursrecht (Awb), een soort ‘Algemeen deel’ van het bestuursrechtelijke milieurecht.

Naast deze twee algemene wetten is een aantal sectorale (bijzondere) milieuhygiënewetten blijven bestaan, voor zover ze onderwerpen regelen die niet in die twee algemene wetten konden worden ondergebracht. Voorbeelden zijn de Waterwet, de Wet bodembescherming, de Natuurbeschermingswet 1998 en de Flora- en faunawet. Omdat het Nederlandse milieurecht in toenemende mate wordt beïnvloed door het Europese recht, is bestudering van het milieurecht niet meer mogelijk indien daarbij geen inzicht wordt verkregen in de inhoud en werkingswijze van dat Europese recht.

Deze digitale versie is zeer goed doorzoekbaar op trefwoord. Bij verwijzingen naar jurisprudentie en wetgeving in de tekst, kunt u direct doorlinken naar de betreffende uitspraak of wet.
Het is mogelijk dit product aan te schaffen in combinatie met de RechtBank.nu Milieurecht. Dit stelt u in staat zoekopdrachten uit te voeren die zowel het boek, uitspraken als wetgeving omvatten.

Kijk ook voor meer informatie op RechtBank.nu


Auteur: prof. mr. J.M.H.F. Teunissen


De prijs van dit digitale product bedraagt € 99 voor een jaar lang toegang.
Iedere volgende gebruiker betaalt 15% van dit bedrag: € 14,85.In Handhaving omgevingsrecht wordt de bestuurlijke handhaving van het omgevingsrecht beschreven.
€99.00