Doorwerking van bestuurs(proces)recht in omgevingsrecht

Description

Inleiding
De Algemene wet bestuursrecht (Awb) ontwikkelt zich in hoog tempo. Daarbij verschuift steeds meer het doel van de (proces)regels naar snelle en effectieve (primaire) besluitvorming en beslechting van geschillen tussen burgers en bedrijven met de overheid. Met het oog hierop zijn recentelijk een aantal wetswijzigingen op het gebied van het bestuurs(proces)recht doorgevoerd, zoals bijvoorbeeld de invoering van de lex silencio positivo en de Crisis- en herstelwet (Chw). Daarnaast is er steeds vaker Awb-jurisprudentie met grote gevolgen voor de omgevingsrechtelijke rechtspraktijk.

Veranderingen zijn onder meer:
-       Complexe wetgeving over niet tijdig beslissen
-       Aangepaste beslistermijn op bezwaarschriften
-       'Bestuurlijke lus'
-       Belanghebbendebegrip
-       'Trechters' in het bestuursprocesrecht en bestuursrechtelijk appel
-       Wetsvoorstel 'aanpassing bestuursprocesrecht'

Het is niet eenvoudig om alle ontwikkelingen te volgen en op waarde te schatten. Er bestaat daarom een toenemende behoefte aan meer kennis over en inzicht in deze ontwikkelingen. Deze cursus beoogt hierin te voorzien.

Doel van de cursus

Verwerven van kennis van en inzicht in de belangrijkste algemeen bestuursrechtelijke aspecten in relatie tot het omgevingsrecht.
Vanwege de interactieve werkwijze is de groepsomvang maximaal 15 deelnemers.

Drie modules
De cursus bestaat uit drie modules van een dag:
1. Algemene inleiding en primaire besluitvorming omgevingsrecht
2. Handhaving omgevingsrecht
3. Rechtsbescherming omgevingsrecht   

Deze modules zijn los te volgen.

Indien u alle modules volgt krijgt u een korting van 10% op de prijs:
- 1 module: € 595
- 2 modules: € 1.095
- 3 modules: € 1.595        

Doelgroep

Vergunningverleners, handhavers en juristen (bezwaar- en beroepszaken in het omgevingsrecht ). Zij zijn werkzaam bij overheden (met name gemeenten), advocaten en gespecialiseerde (juridische) adviesbureaus.

Studie-uren
Voor deze cursus kunt u 5 uren per module van een dag rekenen.
Voor advocaten: door de verandering van het reglement in 2010 kan de advocaat nu zelf beoordelen of een cursus bijdraagt aan zijn/haar vakbekwaamheid. Afhankelijk van het aantal studie-uren kan hij/zij zelf de opleidingspunten berekenen. Zie verder hier, bij onderdeel PE-punten.

Cursusmateriaal
Naast een syllabus krijgt u in de periode rond de cursus, ook één maand gratis toegang tot de unieke digitale kennisbank Rechtbank.nu. En verder ontvangt u een gratis wettenbundel of uitgave, toegespitst op het thema van de cursus.

Meer informatie en aanmelding
Kijk hier verder
€595.00