Handboek Afvalstoffenrecht

Description

In het Handboek Afvalstoffenrecht wordt de relevante wet- en regelgeving overzichtelijk gepresenteerd en toegelicht aan de hand van praktijkvoorbeelden en jurisprudentie. Het handboek beoogt een kader te geven van de vele aspecten die in het werkveld relevant zijn. De primaire vraag wanneer er sprake is van een grondstof en wanneer van een afvalstof wordt besproken aan de hand van jurisprudentie. In het handboek wordt ingegaan op de Europese richtlijnen (Kaderrichtlijn afvalstoffen, Evoa, Eural e.d.) en hun doorwerking in de nationale wet- en regelgeving (Wet milieubeheer en diverse AMvB’s en ministeriele regelingen).

Een belangrijk uitgangspunt in het afvalstoffenrecht zijn “lekvrije” stromen en transparantie. Om dit uitgangspunt te concretiseren hebben tal van verplichtingen betrekking op vergunningplicht, registratie en melden. Deze elementen worden toegelicht en daarbij worden ook de diverse specifieke wettelijke bepalingen en toetsingskaders, die relevant zijn bij het verlenen van omgevingsvergunningen, behandeld. Daarnaast komt het centrale beleidskader bij de uitvoering van de afvalstoffenwetgeving, het Landelijk Afvalbeheerplan (LAP) en wordt ingegaan op de relevante bepalingen bij de export en import van afvalstoffen. Uiteraard wordt ook de historie beschreven en wordt vooruitgeblikt op de toekomst. Het handboek is daarmee een onmisbaar document voor een ieder die in het werkveld met afvalstoffenrecht te maken heeft.

Auteurs: ing. T. van der Meulen en Y. Flietstra

Een tweede druk van het handboek is in juni verschenen. Bekijk het boek hier!

Bekijk hier het inkijkexemplaar


€59.00

Anderen bekeken ook