Handboek Drank- en Horecawet (tweede druk)

Description

In dit Handboek Drank- en Horecawet, Tekst en Uitleg door Frank Joosten wordt de wet zoals die per 1 januari 2014 in werking is getreden op een artikelsgewijze manier onder de loep genomen.

Per 1 januari 2014 is de leeftijdsverstrekkingsgrens voor alcoholgebruik opgehoogd van 16 naar 18 jaar en moeten gemeenteraden verplicht een preventie en handhavingsplan alcohol vaststellen. In het boek zijn deze wetswijzigingen volledig verwerkt en wordt daarop een uitgebreide toelichting gegeven.

Daar waar er dwarsverbanden moeten of kunnen worden gelegd met andere relevante wetsartikelen of de toepasselijke AMvB's, overgangswetten of ministeriële regelingen is dat ook uitgebreid beschreven. Daarbij is geprobeerd om elk artikel nader toe te lichten met vele praktijkvoorbeelden, schema’s, tekeningen en/of foto’s die de auteur de achterliggende periode van vele praktijksituaties heeft gemaakt. Tevens wordt telkens aangegeven of overtreding van het betreffende artikel eLearning Drank- en Horecawet bestuurlijk beboetbaar is of niet. Ook is achtergrondinformatie over diverse onderwerpen toegevoegd, bedoeld om de in het handboek besproken onderwerpen makkelijker “op z’n plek te laten vallen”.

Omdat in dit boek vaak wordt gerefereerd aan bepaalde steeds terugkerende begrippen, is een handige begrippenlijst voor in het boek opgenomen opdat snel de verklarende tekst kan worden gevonden en doorgenomen. Tevens zijn aan dit boek twee tabellen toegevoegd. In de eerste tabel is per artikel uit de Drank- en Horecawet een kernwoord gegeven, in de tweede tabel is per artikel een korte omschrijving gegeven.

In dit boek wordt uiteraard uitgebreid stilgestaan bij onderwerpen die voor de gemeentelijk toezichthouder relevant zijn. Tevens dient de uitgave als naslagwerk voor de beleidsmedewerkers, juristen en vergunningverleners die zich bezighouden met de Drank- en Horecawet. Het kan ook zeker worden gebruikt als lesboek bij de opleidingen voor de gemeentelijke toezichthouders Drank- en Horecawet.

Dit handboek is voorzien van allerhande hulpmiddelen als tabellen en schema's, en, in deze nieuwe druk zijn oefenvragen met antwoorden toegevoegd.

NB Half maart wordt dit boek vervangen door de nieuwe uitgave Drank- en Horecawet (Serie Bijzondere Wetgeving - Deel 2)

Auteur: Frank Joosten

ISBN: 9789491073007

INKIJKEXEMPLAAR


Krijg de wet op uw eigen tempo in de vingers met de eLearning module Drank- en Horecawet.Wetteksten Horeca 2014 bevat een actuele, op de rechtspraktijk van het horecarecht afgestemde selectie van wet- en regelgeving.
€59.00