Handboek Milieurecht

Description

In het Handboek Milieurecht staat het bestuursrechtelijke milieurecht centraal. De kern wordt gevormd door Wet milieubeheer (trad op 1 maart 1993 in werking) en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (de Wabo trad op 1 oktober 2010 in werking).

De Wabo integreerde een aantal toestemmingenstelsels uit wetten betreffende de fysieke leefomgeving (zoals de milieuvergunning uit de Wm de bouwvergunning uit de Woningwet en de aanlegvergunning uit de Wro) in de omgevingsvergunning. De Wm de Wabo vormen samen met de toepasselijke delen uit de Algemene wet bestuursrecht (Awb) een soort 'Algemeen deel' van het bestuursrechtelijke milieurecht.

Naast deze twee algemene wetten is een aantal sectorale (bijzondere) milieuhygiënewetten blijven bestaan voor zover ze onderwerpen regelen die niet in die twee algemene wetten konden worden ondergebracht. Voorbeelden zijn de Waterwet de Wet bodembescherming de Natuurbeschermingswet 1998 en de Flora- en faunawet.

Omdat het Nederlandse milieurecht in toenemende mate wordt beïnvloed door het Europese recht is bestudering van het milieurecht niet meer mogelijk indien daarbij geen inzicht wordt verkregen in de inhoud en werkingswijze van dat Europese recht.

Auteur: prof. mr. J.M.H.F. Teunissen

ISBN: 9789491073052

INKIJKEXEMPLAAR

Verschenen in 2010


Meer weten over dit onderwerp? Naast dit boek wordt ook de cursus Geluid ruimtelijk geordend gegeven op 25 juni Utrecht.In het Handboek Afvalstoffenrecht wordt de relevante wet- en regelgeving overzichtelijk gepresenteerd en toegelicht aan de hand van praktijkvoorbeelden en jurisprudentie.
€79.00