Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai

Description

De Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai samengesteld door Ministerie van VROM en Adviesbureau Peutz beschrijft twee methoden om geluid in de omgeving van inrichtingen te meten en te berekenen. Een en ander wordt toegelicht aan de hand van begrippen definities voorbeelden en isolatiewaarden.

Methode I (een vereenvoudigde methode gebaseerd op ééngetalswaarden (totaalniveau in dB(A)) is bij uitstek geschikt voor handhaving bij inrichtingen met een vergunning op grond van de Wet milieubeheer en inrichtingen die onder het Activiteitenbesluit vallen. Deze methode mag worden toegepast in eenvoudige situaties waarvoor randvoorwaarden zijn geformuleerd. Tevens kan er indicatief zonebeheer mee worden uitgevoerd.

Methode II (een specialistische methode) is bedoeld voor toepassing in complexe situaties en bevat richtlijnen voor geluiddeskundigen.

Deze Handleiding vormt tevens de basis voor de ministeriële beschikking ex artikel 73 van de Wet geluidhinder betreffende de zonering van industrieterreinen. Gezien de ontwikkelingen die op Europees niveau plaatsvinden is op een aantal plaatsen de gehanteerde terminologie aangepast aan die van de internationale normbladen.

De Handleiding bestaat uit vier modules:

  • inleiding inclusief toelichting op Methode I en Methode II
  • Methode I voor eenvoudige situaties
  • Methode II voor complexe situaties
  • Bijlagen o.a. toelichting op procedures en begrippen en veranderingen ten opzichte van de Handleiding-1981.

ISBN: 9789073875951

Verschenen in 2010

€29.00

Anderen bekeken ook