Inleiding Omgevingsrecht

Description

Inleiding
Omgevingsrecht als geheel neemt aan belang toe. Beschouwde men milieu, ruimtelijke ordening, bouwen, water en natuur altijd als aparte vakgebieden, nu wordt het omgevingsrecht steeds vaker als een onlosmakelijk geheel gezien. De komende Omgevingswet, die alle wet- en regelgeving binnen het omgevingsrecht moet gaan bevatten, zal deze ontwikkeling alleen maar verder versterken.
U komt er dus niet meer met alleen kennis over een enkel vakgebied. Het gaat om het grotere geheel en de samenhang.

Inhoud en resultaat

In deze inleidende cursus wordt u inzicht gegeven in de hoofdlijnen en systematiek van het omgevingsrecht, waarbij al geanticipeerd wordt op de komende Omgevingswet. De wet is wel nieuw, maar niet alles verandert, veel komt weer terug op een andere manier. Hoewel de structuur van de nieuwe wet leidend is voor de opzet van de cursus gaat het over de nu geldende wetgeving
De cursus is maar een dag, dus niet alles komt uitputtend aan de orde, maar de verschillende onderdelen binnen het omgevingsrecht worden geplaatst in een logische context.

Opzet cursus
Dit leidt tot de volgende opbouw van de cursus:
  • Omgevingsvisie en programma: structuurvisie, waterplan, NSL, etc.
  • Algemene regels voor activiteiten: algemene regels (o.a. Activiteitenbesluit)
  • Omgevingsverordening: bestemmingsplan, beheersverordening, provinciale verordeningen
  • Omgevingsvergunning: omgevingsvergunning, watervergunning, etc.
  • Projectbesluit: inpassingsplan, tracébesluit, etc.
  • Onderzoek: onderzoek voor ruimtelijke plannen, milieu-effectrapportage
  • Procedures en rechtsbescherming: Wabo, Awb, Crisis- en herstelwet
  • Handhaving: bestuursrechtelijke handhaving Wabo, relatie met Awb
Daarbij worden de diverse thema’s als milieu, ruimtelijke ordening, bouwen, water en natuur integraal behandeld. De onderlinge verbanden zijn inniger geworden, de thema’s raken elkaar op vele vlakken, dus is een integrale behandeling steeds logischer en ook noodzakelijk geworden.

Doelgroep
Deze basiscursus is bedoeld voor medewerkers van alle overheden, adviesbureaus, projectontwikkelaars, advocatenbureaus, woningcorporaties en bedrijven die op de een of andere manier in aanraking komen met het omgevingsrecht en inzicht willen krijgen in het grotere geheel van het omgevingsrecht.

Studie-uren
Voor deze cursus kunt u 5 uren rekenen.

Cursusmateriaal
Naast een syllabus krijgt u ook één maand gratis toegang tot de unieke digitale kennisbank Rechtbank.nu. En verder ontvangt u een gratis wettenbundel of uitgave, toegespitst op het thema van de cursus.


Meer informatie en aanmelding
Kijk hier verder
€595.00