Milieu en ruimte in het buitengebied

Description

Milieu en ruimte in het Buitengebied behandelt de strijd om de ruimte in het buitengebied van landbouw, natuur en diverse rode functies. In dit boek wordt aandacht besteed aan actuele thema’s op het snijvlak tussen milieu en ruimte in het landelijk gebied, te weten: stikstofdepositie en natuurbescherming, spuitzones, geurhinder van veehouderijen, milieueffectrapportage en bestemmingsplan en de plattelandswoning.

In deze uitgave komt de Wet plattelandswoningen die op 1 januari 2013 in werking is getreden uitgebreid aan bod. Hiermee wordt het mogelijk dat niet-agrariërs in een voormalige agrarische bedrijfswoning kunnen wonen zonder dat dat gevolgen heeft voor de milieueisen die aan het bijbehorende agrarische bedrijf worden gesteld. Ook wordt voortaan de planologische status van gebouwen bepalend voor de mate van milieubescher­ming. Waarvoor een gebouw feitelijk wordt gebruikt, is dan niet langer van belang. Hiermee wordt de vitaliteit van het platteland bevorderd zonder de bedrijfsvoering van het bijbehorende agrarische bedrijf te belemmeren. Het is het gemeentebestuur om te beslissen of een woning wordt aangewezen als plattelandswoning.

Na een beknopte schets van het wettelijk kader wordt ingegaan op actuele jurisprudentie en andere relevante ontwikkelingen.

Auteurs: mr. P.P.A. Bodden, mr. T.J.H. Verstappen, mr. H.J.M. Wingens

ISBN: 9789491073687

Bekijk hier het inkijkexemplaar

Verschenen in 2013

€49.00