Milieu in ruimtelijke plannen

Description

Inleiding
Ruimtelijke ordenaars krijgen bij het maken van ruimtelijke plannen (bestemmingsplannen, projectbesluit/omgevingsvergunning) te maken met een veelheid aan thema’s, die allen voor vertraging of afkeuring van het plan kunnen leiden. Het thema ‘milieu’ neemt daar een bijzondere plaats in en is door de uiteenlopende aspecten en belangen, voor velen lastig te overzien.

Het is dus van belang de relevante milieuaspecten tijdig te herkennen en daarvoor de juiste informatie te verzamelen, op de juiste wijze en op het juiste moment. Maar hoe doe je dit?

Inhoud en resultaat
Deze cursus zoomt in op de inbreng van milieu-aspecten in het ruimtelijke planproces:

  • inhoudelijke kennis bieden over de thema’s in de milieuregelgeving en waar die raken aan de ruimtelijke ordening: wat is relevant en wat niet ?
  • inzicht geven in het insteekmoment: op welk moment moet milieu in het planproces ingebracht worden en met welke diepgang?
  • inzicht geven hoe je de onderzoeken verwerkt in je ruimtelijke onderbouwing en plantoelichting.

Na afloop van de cursus kunnen de deelnemers:

  • beter besluiten/adviseren over het gewenste planologische traject gelet op de problematiek op een bepaalde locatie (niet alleen zeggen dat iets mogelijk een belemmering vormt, maar aan kunnen geven op welke wijze oplossingsgericht omgegaan kan worden met een aandachtspunt)
  • volwaardiger meedraaien in een plan/projectteam, doordat men de milieuregelgeving en samenloop met ruimtelijke ordening beter heeft leren kennen en de onderlinge samenhang tussen de diverse milieuaspecten kan plaatsen.

Kortom, men is een completere gesprekspartner en volwaardiger adviseur geworden!

Doelgroep
Beleidsmedewerkers, adviseurs en juristen die ruimtelijke plannen opstellen en daarbij te maken krijgen met thema’s buiten de ruimtelijke ordening. Zij kunnen werkzaam zijn bij gemeenten, provincies, adviesbureaus en projectontwikkelaars.

Studie-uren
Voor deze cursus kunt u 10 studie-uren rekenen.

Cursusmateriaal
U ontvangt een syllabus met daarin de handouts en relevante achtergrondinformatie.
Verder krijgt u in de periode rond de cursus ook één maand gratis toegang tot de unieke digitale kennisbank Rechtbank.nu.


Meer informatie en aanmelding
Kijk hier verder
€1,095.00