Natuur en ruimte

Description

Inleiding
De natuurwetgeving en de relatie met de ruimtelijke ordening wordt als complex ervaren. Wie kent niet de voorbeelden van de rugstreeppad of de korenwolf die ruimtelijke ontwikkelingen tegenhouden, met als gevolg frustraties en hoge kosten. Het betreft hier ingewikkelde materie, die voor de nodige hoofdbrekens kan zorgen. Echter, als je de regels goed kent, zijn er heel veel mogelijkheden om natuur en ruimte prima samen te laten gaan.

Inhoud en resultaat
Deze cursus behandelt het natuurbeschermingsrecht (soorten- en gebiedsbescherming) en het ruimtelijk recht en de kruispunten waar beide terreinen samen komen. Dan gaat het om vragen als:

  • Hoe zijn planten- en diersoorten beschermd?
  • Wanneer wordt op voldoende wijze rekening gehouden met die beschermde soorten en gebieden?
  • Wanneer vormt natuur een belemmering voor het vaststellen van een bestemmingsplan?
Bestuurders, ambtenaren en rechters hebben zich hiermee de afgelopen jaren flink beziggehouden. In deze cursus zal worden aangegeven welke betekenis vanuit de wet en jurisprudentie moet worden gehecht aan het ‘rekening houden met’ beschermde soorten en habitats.

Centraal staat de vraag hoe de groene wetgeving en de rode wetgeving (de Wro en aanverwante wetten) zich in de praktijk tot elkaar verhouden en tot welke praktische problemen dit kan leiden. Deze cursus tracht licht in de duisternis te scheppen en handvatten te bieden voor een pragmatische aanpak, zodat nieuwe besluiten voortaan de rechterlijke toets met glans kunnen doorstaan. Daarbij komt ook meest recente jurisprudentie aan bod.
Verder wordt uiteraard kort vooruitgekeken naar de toekomstige Natuurwet en Omgevingswet.

Doelgroep
Enerzijds zijn dit beleidsmedewerkers, adviseurs en juristen die bij het opstellen van ruimtelijke plannen te maken krijgen met natuuraspecten. Zij kunnen werkzaam zijn bij gemeenten, provincies, rijk, natuurorganisaties, adviesbureaus en projectontwikkelaars.
Anderzijds zijn dit medewerkers van (ecologische) adviesbureaus die aan de andere kant opereren.

Studie-uren
Voor deze cursus kunt u 5 studie-uren rekenen.
Voor advocaten: door de verandering van het reglement in 2010 kan de advocaat nu zelf beoordelen of een cursus bijdraagt aan zijn/haar vakbekwaamheid. Afhankelijk van het aantal studie-uren kan hij/zij zelf de opleidingspunten berekenen. Zie verder hier, bij onderdeel PE-punten.

Cursusmateriaal
U ontvangt een syllabus met daarin de handouts en relevante achtergrondinformatie. Daarnaast ontvangt u het boek Natuur en ruimte, geschreven door de docenten van de cursus.

Verder krijgt u in de periode rond de cursus ook één maand gratis toegang tot de unieke digitale kennisbank Rechtbank.nu.


Meer informatie en aanmelding
Kijk hier verder
€595.00