Nieuwe regels cultureel erfgoed in de ruimtelijke ordening

Description

Inleiding
Per 1 januari 2012 wijzigt een aantal regels om ons cultureel erfgoed beter te borgen. Dit zijn o.a.:

  • Besluit ruimtelijke ordening (Bro): cultuurhistorie moet expliciet onderdeel uitmaken van de ruimtelijke afweging in het kader van het bestemmingsplan
  • Besluit omgevingsrecht: vergunningvrij bouwen
  • Monumentenwet: aanwijzing monument, vijftigjarengrens, versnelling en vereenvoudiging van procedure voor relatief eenvoudige ingrepen.

Met deze aanpassingen geeft de overheid, onder het motto van collectie naar connectie, invulling aan het beleid zoals beschreven in de beleidsbrief Modernisering Monumentenzorg.

Inhoud en resultaat
In deze cursus wordt ingegaan op de nieuwe regels voor cultureel erfgoed in relatie tot ruimtelijke ordening. Daarnaast wordt de structuur neergezet van een effectief en efficiënt erfgoedbeleid en hoe dit in de praktijk is te realiseren. Na één dag kent u de mogelijkheden en instrumenten om het erfgoed te beschermen in het ruimtelijke ordeningsstelsel  en strategisch in te zetten bij ruimtelijke ontwikkelingen.

Werkwijze: zelf invloed uitoefenen
Berghauser Pont Academy biedt cursussen aan die aansluiten bij uw praktijk. Om die reden kunt u invloed uitoefenen op het cursusprogramma. Tot één week voor de cursus kunt u praktijkproblemen over de te behandelen onderwerpen aan de docenten voorleggen.
U ontvangt naast een syllabus het boek Cultureel erfgoed en ruimte.

Doelgroep
De cursus is bestemd voor:

  • beleidsmedewerkers monumenten, welstand, cultuurhistorie en ruimtelijke ordening en stedenbouwkundigen bij gemeenten en provincies;
  • adviseurs van cultuurhistorische adviesbureaus en welstandsstichtingen;
  • juristen en vergunningverleners omgeving/bouwen die in hun werk met monumenten en erfgoed te maken hebben.
Daarnaast is de cursus interessant voor advocatuur, projectontwikkelaars en andere adviesbureaus.

Studie-uren
Voor deze cursus kunt u 5 studie-uren rekenen.
Voor advocaten: door de verandering van het reglement in 2010 kan de advocaat nu zelf beoordelen of een cursus bijdraagt aan zijn/haar vakbekwaamheid. Afhankelijk van het aantal studie-uren kan hij/zij zelf de opleidingspunten berekenen. Zie verder hier, bij onderdeel PE-punten.

Cursusmateriaal
U ontvangt een syllabus met daarin de handouts en relevante achtergrondinformatie. Daarnaast ontvangt u het boek Cultureel erfgoed en ruimte.
Verder krijgt u in de periode rond de cursus ook één maand gratis toegang tot de unieke digitale kennisbank Rechtbank.nu.


Meer informatie en aanmelding
Kijk hier verder
€595.00