Tekstuitgave Omgevingswet, volledig geconsolideerde wettekst, tweede druk

Description

In de Tekstuitgave Omgevingswet, volledig geconsolideerde wettekst (tweede druk) vindt u de volledige tekst van de wet zoals deze zal gaan luiden met inachtneming van de Invoeringswet Omgevingswet en de diverse Aanvullingswetten Omgevingswet.De tweede druk is volledig geactualiseerd met de juni-versie van de Invoeringswet.

In 2021 moet de Omgevingswet in werking treden. De door het parlement vastgestelde Staatsbladversie (Stb. 2016, 156) zal nog worden aangevuld met de wetsvoorstellen voor de Invoeringswet Omgevingswet en de Aanvullingswetten. Deze tekstuitgave geeft aan hoe de Omgevingswet eruit zou zien als deze wetsvoorstellen door het parlement worden aangenomen. Deze uitgave is volledig in kleur waarbij voor ieder van de wetten in een eigen kleur is weergegeven zodat de impact van iedere wet in een oogopslag duidelijk is.

De Invoeringswet Omgevingswet bevat niet alleen het overgangsrecht, maar vult de Omgevingswet aan met enige essentiële onderdelen.

De Aanvullingswet bodem Omgevingswet voert enige vernieuwingen door ten opzichte van de momenteel geldende Wet bodembescherming. Die wet vervalt.

De Aanvullingswet geluid Omgevingswet verbreedt de geluidproductieplafonds voor rijksinfrastructuur naar provinciale wegen en industrieterreinen. De Wet geluidhinder vervalt.

In de Aanvullingswet grondeigendom worden onteigening, voorkeursrecht, herverkaveling en kavelruil in landelijk gebied samengebracht, vereenvoudigd, toegankelijk gemaakt en geharmoniseerd. Aan deze instrumenten wordt vrijwillige stedelijke herverkaveling als nieuw instrument toegevoegd. Verder wordt in deze aanvullingswet ook een aantal wijzigingen in de regeling van het kostenverhaal opgenomen om dit te vereenvoudigen, te verbeteren en flexibeler te maken.

De Aanvullingswet natuur Omgevingswet ziet op de invoeging van de Wet natuurbescherming in de Omgevingswet met een toereikende wettelijke basis voor nadere uitvoeringsregelgeving bij algemene maatregel van bestuur.

Deze uitgave betekent veel gebruiksgemak voor een ieder die zich wil of moet voorbereiden op de Omgevingswet.

INKIJKEXEMPLAAR

ISBN: 9789491930942

Redactie: mr. dr. J.H.G. van den Broek

Verschenen: september 2017

€59.00

Anderen bekeken ook