Omgevingswet, Tekst & Toelichting

Description

Begin 2013 is de toetsversie van de Omgevingswet gepubliceerd met bijbehorende memorie van toelichting. Deze toetsversie geeft een goede eerste indruk van de richting waarin het Omgevingsrecht evolueert. Tientallen omgevingswetten, zoals de Wabo, de Wet ruimtelijke ordening, de Waterwet, de Natuurbeschermingswet 1998, de Wet milieubeheer, de Wet bodembescherming en de Wet geluidhinder zullen een plaats krijgen in deze wet. Andere wetten, zoals de Wet ammoniak en veehouderij en de Wet geurhinder en veehouderij zullen worden ingetrokken.

De Omgevingswet is wellicht de meest omvangrijke naoorlogse bundelingsoperatie. Hoewel de wet pas in 2017 of 2018 in het Staatsblad wordt verwacht, is het belang voor de praktijk nu al groot. Overheden kunnen alvast anticiperen op nieuwe ontwikkelingen zoals het omgevingsplan dat de plaats van het bestemmingsplan zal innemen. Bedrijven en burgers zullen te maken krijgen met een omgevingsvergunning, waarin ook de watervergunning en de natuurbeschermingsvergunning zijn opgenomen. Wetenschappers, rechters, advocaten en andere juridische adviseurs kunnen hun visie geven op nieuwe juridische vraagstukken die met de Omgevingswet samenhangen.

De wetsgeschiedenis zal een bron van inspiratie vormen voor degenen die zich met de Omgevingswet bezig houden. Om die reden is besloten om deze geschiedenis systematisch te rangschikken en te ontsluiten. Er is niet gewacht op het wetsvoorstel zelf, maar begonnen is met de toetsversie. Ook is de vindplaats van de belangrijkste beleidsstukken en literatuur opgenomen.

Per wetsartikel zijn de relevante passages uit de memorie van toelichting opgenomen. De lezer krijgt de letterlijke toelichting van de wetgever te lezen. Daarmee zijn de bedoelingen van de wetgever inzichtelijk en toegankelijk gemaakt.

Deze uitgave wordt op 18 juli vervangen door een nieuwe druk.

Auteur: mr. dr. J.H.G. van den Broek

ISBN: 9789491073793


Meer weten? Naast dit boek wordt ook de cursus Inleiding Omgevingsrecht gegeven in Utrecht.Deze nieuwe (vijfde) druk van het
Handboek Ruimtelijke Ordening & Bouw, op weg naar het Omgevingsrecht is een compleet nieuw handboek waarin alle wetgeving op het gebied van ruimtelijke ordening (Wabo, Wro, Chw en de uitvoeringswetgeving hierbij) wordt behandeld.

€75.00