Overheidsaansprakelijkheid

Description

Inleiding
Overheden worden in toenemende mate aansprakelijk gesteld voor de nadelige gevolgen die burgers en ondernemingen ondervinden van overheidsoptreden. Overheidsaansprakelijkheid is een complex rechtsgebied dat zich afspeelt op het grensvlak tussen bestuursrecht en burgerlijk recht.
Er bestaan verschillende wegen om de overheid aansprakelijk te stellen, maar als de verkeerde weg wordt gevolgd, kan dat grote gevolgen hebben. Ondertussen bestaan er verschillende rechtsbeginselen die een dam op kunnen werpen tegen een onbegrensde aansprakelijkheid voor overheidsoptreden.

Inhoud en resultaat
In deze cursus wordt met name aandacht besteed aan de aansprakelijkheid van overheden voor schade ten gevolge van (appellabele) besluiten. Aan de hand van jurisprudentie wordt zowel het vraagstuk rondom de vergoedingsplicht ten gevolge van onrechtmatige besluiten behandeld als de vergoedingsplicht voor schade ten gevolge van rechtmatige besluiten. Daarbij wordt uitvoerig stilgestaan bij de competentieverdeling tussen de bestuursrechter en de burgerlijke rechter en bij de materiële vereisten voor aansprakelijkheid.
Ook recente ontwikkelingen in de wetgeving, met name ook het Wetsvoorstel nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten, komen aan bod. Na afloop van de cursus:
  • heeft u de nodige tools om te beoordelen of een overheidsbesluit aanspraak geeft op schadevergoeding,
  • weet u welke weg daarbij dient te worden bewandeld en
  • weet u welke argumenten kunnen worden ingezet om aan een schadevergoedingsplicht te ontkomen of deze te beperken
Ook wordt duidelijk hoe bij het nemen van een besluit al zo veel mogelijk kan worden voorkomen dat dit besluit zal leiden tot aansprakelijkheid.

Doelgroep
De cursus is bedoeld voor (bestuursrecht)advocaten, juristen en beleidsmedewerkers werkzaam bij de overheid die regelmatig betrokken zijn bij besluiten die schade kunnen veroorzaken of te maken hebben met verzoeken om schadevergoeding.
De cursus is ook interessant voor andere (juridische) beroepsbeoefenaars die in de praktijk geconfronteerd worden met aansprakelijkheidsvraagstukken.

Studie-uren
Voor deze cursus kunt u 5 studie-uren rekenen.
Voor advocaten: door de verandering van het reglement in 2010 kan de advocaat nu zelf beoordelen of een cursus bijdraagt aan zijn/haar vakbekwaamheid. Afhankelijk van het aantal studie-uren kan hij/zij zelf de opleidingspunten berekenen. Zie verder hier, bij onderdeel PE-punten.

Cursusmateriaal
Het cursusmateriaal bestaat uit een syllabus met presentaties, relevante jurisprudentie en achtergrondmateriaal. Daarnaast ontvangt u een gratis wettenbundel, toegespitst op het thema van de cursus.
Verder krijgt u in de periode rond de cursus, ook één maand gratis toegang tot de unieke digitale kennisbank Rechtbank.nu.


Meer informatie en aanmelding
Kijk hier verder
€595.00