Prostitutie bedrijven

Description

In Prostitutie bedrijven: nieuw wettelijk kader wordt aangegeven wat de belangrijkste redenen zijn om te komen tot deze nieuwe Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranch. Er wordt stilgestaan bij de inhoud van het wetsvoorstel en de gevolgen daarvan voor de diverse betrokkenen. Ook wordt een nadere toelichting gegeven op Europeesrechtelijke aspecten, strafbaarstellingen, flankerend beleid en bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit.

Met de wetswijziging werd beoogd de exploitatie van prostitutie te beheersen en te reguleren, onvrijwillige prostitutie te bestrijden, minderjarigen te beschermen tegen seksueel misbruik, de positie van prostituees te beschermen, (exploitatie van) prostitutie door personen zonder geldige verblijfstitel terug te dringen en ontvlechting te realiseren van criminaliteit en seksindustrie.

Het betreffende wetsvoorstel is inmiddels gepubliceerd en heeft primair het doel de v lokale en regionale verschillen te verkleinen, het verkrijgen van meer zicht en grip op de seksbranche door alle vormen van prostitutie onder een vorm van regulering te brengen, en het vergemakkelijken van toezicht en handhaving.

De tekst van de wet is integraal opgenomen in deze uitgave met per toepasselijk artikel een toelichting. Tevens is de brief van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties inzake het advies van de Raad van State over dit wetsvoorstel opgenomen.

Auteur: F. Joosten

ISBN: 9789073875777

Verschenen in 2010


De cursus Front Office Omgeving biedt alles wat een medewerker van de Front Office Omgeving dient te weten, en wordtgegeven in september en oktober in Utrecht.In Jurisprudentie Bijzondere wetten zijn diverse uitspraken gebund
€33.00

Anderen bekeken ook