Wwft: toepassing in de praktijk

Description

Aanleiding
De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) is al weer enige jaren in werking. Belangrijkste pijlers van de Wwft zijn het verrichten van cliëntenonderzoek en het melden van ongebruikelijke transacties.

De Wwft heeft geleid tot nieuwe regels voor de identificatieplicht en de meldingsplicht van ongebruikelijke transacties. In dat kader zijn door de Orde van Advocaten, KNB en NOB nadere regels opgesteld voor hun eigen beroepsgroepen.

Zeer recentelijk zijn er ook andere leidraden verschenen die op praktische wijze inzicht geven hoe de Wwft gebruikt moet worden:

 • algemene leidraad Wwft van het Ministerie van Financiën (februari 2011)
 • drie specifieke leidraden van het Bureau Financieel Toezicht, die zich richten op bepaalde beroepsgroepen zoals advocaten, notarissen en accountants/belastingadviseurs (1 april 2011).
 • leidraad Wwft van de DNB die ziet op de onder de toezicht van de DNB vallende instellingen (6 april 2011)

Hoog tijd om het veranderende landschap opnieuw in kaart te brengen alsmede overige actualiteiten te bespreken.

Inhoud en resultaat
De cursus geeft inzicht in de praktische toepassing van de Wwft. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

 • Verificatie van de identiteitsgegevens van de cliënt; bij welke cliënten moet je gaan opletten?
 • Wanneer kan ik volstaan met een vereenvoudigd cliëntenonderzoek?
 • Welke stappen moet ik doorlopen?
 • Identificatie en verificatie van de uiteindelijk belanghebbende of UBO (‘ultimate beneficial owner’) en de eigendoms- en zeggenschapsstructuur van de cliënt dient in kaart te worden gebracht; wie is er op de achtergrond actief?
 • Personeel moet op de hoogte zijn van wet- en regelgeving en inzicht verwerven in het herkennen van ongebruikelijke transacties; wat is een ongebruikelijke transactie?
 • Hoe steek je die verplichting praktisch in binnen je organisatie bij het formuleren van beleid, procedures en monitoring.
 • Vastlegging van risicobeleid, risicoprofielen, cliëntenacceptatie bij PPP’s.
 • (Voortdurende) monitoring van de zakelijke relatie gericht op het risicoprofiel van de cliënt en in voorkomend geval onderzoek naar de bron van het vermogen.
De eerder genoemde leidraden worden hierbij uitvoerig besproken.
De cursus is praktisch ingezet, waarbij ook gebruik wordt gemaakt van hulpmiddelen als stroomschema’s en checklisten.
Na de cursus kunt u op adequate wijze voldoen aan de verplichtingen van de Wwft.

Scholingsverplichting
Ondanks dat de Wwft inmiddels een aantal jaren van kracht is, is nog niet iedereen op de hoogte van de daaruit voortvloeiende verplichtingen. Artikel 35 Wwft luidt: een instelling draagt er zorg voor dat haar werknemers, voor zover relevant voor de uitoefening van hun taken, bekend zijn met de bepalingen van deze wet en opleidingen genieten die hen in staat stellen een ongebruikelijke transactie te herkennen.
Dit betekent dat men verplicht is de inhoud van de Wwft te kennen. Door deelname aan deze cursus voldoet u aan deze verplichting.

Doelgroep
De cursus is bestemd voor advocaten, accountants, belastingadviseurs en notarissen, maar ook voor medewerkers bij een kredietinstelling, financiële instelling, betaalinstelling, geldtransactiekantoor, levensverzekeraar, beleggingsonderneming en trustkantoor.

Studie-uren
Voor deze middagcursus kunt u 3 uur rekenen.

Voor notarissen:
De cursus is geaccrediteerd door de KNB, te vinden op KNB PE-online.

Voor advocaten:
Door de verandering van het reglement in 2010 kan de advocaat nu zelf beoordelen of een cursus bijdraagt aan zijn/haar vakbekwaamheid. Afhankelijk van het aantal studie-uren kan hij/zij zelf de opleidingspunten berekenen. Zie verder hier, bij onderdeel PE-punten.


Meer informatie en aanmelding
Kijk hier verder
€345.00